Allm?nna aff?rsvillkor

Allmänna villkor med kundinformation


1) Omfattning

1.1 Dessa Allmänna Villkor (hädanefter "GTC") för Bierothek Marketplace GmbH (nedan "Säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan "Kund") ingår med Säljaren med avseende på de villkor som Säljaren kommit överens om i sina varor som presenteras i onlinebutiken. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, om inte annat avtalats.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller i enlighet med detta för avtal om leverans av kuponger, om inte annat anges.

1.3 Dessa allmänna villkor gäller i enlighet med detta för avtal om leverans av biljetter, om inte något annat uttryckligen anges. Dessa villkor reglerar endast försäljning av biljetter till vissa evenemang som anges i säljarens artikelbeskrivning och inte genomförandet av dessa evenemang. För genomförandet av arrangemangen gäller endast lagbestämmelserna i förhållandet mellan deltagaren och arrangören samt eventuella avvikande villkor för arrangören. Om inte säljaren också är arrangör ansvarar han inte för att evenemanget genomförs på ett korrekt sätt, för vilket respektive arrangör ensam ansvarar.

1.4 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte till övervägande del kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

1.5 En företagare i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en juridisk transaktion ingås, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.


2) Ingående av kontrakt

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens nätbutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar snarare till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

- genom att skicka till kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller

- genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varan är avgörande, eller

- genom att be kunden att betala efter att ha lagt sin beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen föreligger, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden skickat erbjudandet och slutar i slutet av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid anses detta vara ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), under PayPals jurisdiktion - Användarvillkor, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - under villkor för betalningar utan PayPal-konto kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas under onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande i samma ögonblick som kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 Vid inlämnande av ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas avtalstexten av säljaren efter att avtalet har slutits och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har skickats . Säljaren kommer inte att göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens nätbutik innan han skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsuppgifter.

2.6 Innan du bindande skickar beställningen via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för att bättre upptäcka inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion som förstorar visningen på skärmen. Som en del av den elektroniska beställningsprocessen kan kunden korrigera sina inmatningar med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.7 De tyska och engelska språken är tillgängliga för att ingå avtalet.

2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress han angett för att behandla beställningen är korrekt så att e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet när man använder SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som har uppdragits av säljaren att behandla beställningen kan levereras.

2.9 Vid beställning av alkoholdrycker bekräftar kunden genom att lämna beställningen att han eller hon har uppnått den lagstadgade minimiåldern. Säljaren säkerställer att kunden har uppnått den lagstadgade minimiåldern genom att använda ett åldersverifieringssystem. Varorna kommer därför endast att överlämnas om kundens ålder framgångsrikt har verifierats och kunden har autentiserats.


3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har generellt ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerrätthttps://bierothek.de/service/widerrufsbelehrung .


4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser och inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader som kan uppstå kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.3 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.4 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betalningstjänsten "PayPal", behandlas betalningen via PayPal, även om PayPal också kan använda tjänster från tredje parts betaltjänstleverantörer för detta ändamål. Om säljaren också erbjuder betalningsmetoder via PayPal där han gör förskottsbetalningar till kunden (t.ex. köp på konto eller delbetalning), överlåter han sitt betalningsanspråk till PayPal eller till den betaltjänstleverantör som beställts av PayPal och som är särskilt namngiven till kund. Innan säljarens överlåtelseförklaring accepteras, utför PayPal eller betaltjänstleverantören på uppdrag av PayPal en kreditprövning med hjälp av de kunduppgifter som överförts. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden den valda betalningsmetoden i händelse av ett negativt checkresultat. Om valt betalningssätt godkänns ska kunden betala fakturabeloppet inom avtalad betalningsperiod eller med överenskomna betalningsintervall. I det här fallet kan han endast göra betalningar till PayPal eller betaltjänstleverantören på uppdrag av PayPal med en skuldavskrivningseffekt. Säljaren förblir dock även vid överlåtelse av fordringar ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. B. om varorna, leveranstid, frakt, returer, reklamationer, avbeställningsdeklarationer och försändelser eller kreditnotor.

4.5   Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "mollie", behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna (nedan: "mollie"). De individuella betalningsmetoder som erbjuds via mollie kommuniceras till kunden i säljarens nätbutik. För att behandla betalningar kan mollie använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden vid behov kommer att informeras separat. Mer information om "mollie" finns på Internet på https://www.mollie.com/de/ .

4.6 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Stripe", behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallat "Stripe"). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Stripe kommuniceras till kunden i säljarens webbshop. För att behandla betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan meddelas separat. Mer information om Stripe finns tillgänglig online på https://stripe.com/de.

4.7 Om du väljer kreditkortsbetalningsmetod via Stripe förfaller fakturabeloppet omedelbart efter avtalets ingående. Betalning behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan: "Stripe"). Stripe förbehåller sig rätten att genomföra en kreditprövning och att avvisa denna betalningsmetod om kreditprövningen är negativ.


5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att frakta varan sker leverans inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid handläggning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.

5.2 Om leveransen av varan misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden stå för de skäliga kostnader som säljaren ådragit sig till följd av detta. Detta gäller inte med hänsyn till fraktkostnaderna om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utnyttjar ångerrätten, kommer returfraktkostnaderna att omfattas av bestämmelserna i säljarens avbeställningspolicy.

5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan på kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, fraktföraren eller den person eller institution som annars utsetts till utföra transporten. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i allmänhet först när varorna överlämnas till kunden eller en person som är behörig att ta emot dem. Med avvikelse från detta övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan, även för konsumenter, på kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, fraktföraren eller den person eller institution som annars utsetts till utföra försändelsen, om kunden ger speditören, speditören eller den annan person eller institution som utsetts att utföra transporten för att utföra transporten och säljaren inte tidigare har namngivit denna person eller institution till kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig leverans. Detta gäller endast i det fall att utebliven leverans inte är säljarens fel och säljaren har slutit en specifik täckningsaffär med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varan. Vid utebliven eller endast delvis tillgänglighet av varorna informeras kunden omedelbart och vederlaget återbetalas omedelbart.

5.5 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

5.6 Kuponger tillhandahålls kunden enligt följande:

- via e-post

- med post

5.7 Biljetter tillhandahålls kunden enligt följande:

- via e-post

- med post


6) Äganderättsförbehåll

Om säljaren betalar i förskott, förbehåller han sig äganderätten till den levererade varan till dess att skyldig köpeskilling har betalats i sin helhet.


7) Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om inte annat anges i följande föreskrifter gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel. Med avvikelse från detta gäller för avtal om leverans av varor följande:

7.2 Om kunden agerar som företagare,

- säljaren har valet av typ av tilläggsprestation;

- För nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från leverans av varan;

- När det gäller begagnade varor är rättigheter och anspråk på grund av defekter uteslutna;

- preskriptionstiden börjar inte på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för felansvaret.

7.3 De begränsningar av ansvar och förkortning av tidsfrister som regleras ovan gäller inte

- för krav på skadestånd och ersättning av kostnader från kunden,

- i händelse av att säljaren bedrägligt dolt felet,

- för varor som har använts till en byggnad i enlighet med normal användning och har orsakat byggnaden bristfällig,

- för eventuell skyldighet för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, i kontrakt för leverans av varor med digitala element.

7.4 Dessutom, för företagare, förblir de lagstadgade preskriptionstiderna för alla befintliga rättsliga anspråk opåverkade.

7.5 Om kunden agerar som handlare i den mening som avses i § 1 HGB, är han föremål för kommersiell skyldighet att utreda och anmäla klagomål enligt § 377 HGB. Om kunden inte uppfyller de där reglerade anmälningsskyldigheten anses varan vara godkänd.

7.6 Om kunden agerar som konsument ombeds denne att hos levereraren klaga på levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen inverkan på hans rättsliga eller avtalsenliga krav på defekter.


8) Inlösen av presentkort

8.1 Kuponger som kan köpas via säljarens nätbutik (nedan "presentkort") kan endast lösas in i säljarens nätbutik, om inte annat anges i vouchern.

8.2 Presentkort och återstående saldo av presentkort kan lösas in till slutet av det tredje året efter det år då kupongen köptes. Återstående kredit kommer att krediteras kunden fram till utgångsdatumet.

8.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Efterföljande fakturering är inte möjlig.

8.4 Flera presentkort kan också lösas in med en beställning.

8.5 Presentkort kan endast användas för att köpa varor och inte för att köpa ytterligare presentkort.

8.6 Om presentkortets värde inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan någon av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas för att reglera mellanskillnaden.

8.7 Återstoden av ett presentkort kommer varken att betalas ut kontant eller med ränta.

8.8 Presentkortet är överlåtbart. Säljaren kan göra betalningar med frigörande verkan till respektive innehavare som löser in presentkort i säljarens nätbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom eller grovt vårdslös okunnighet om bristande behörighet, oförmåga eller bristande behörighet att företräda respektive ägare.


9) Tillämplig lag

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på alla rättsförhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationella köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte återkallas genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.


10) Plats för jurisdiktion

Om kunden agerar som handlare, juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild offentligrättslig fond med säte i Förbundsrepubliken Tyskland, är den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som härrör från detta avtal säljarens verksamhetsställe. Om kunden är baserad utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens verksamhetsställe den exklusiva platsen för jurisdiktion för alla tvister som härrör från detta avtal om kontraktet eller anspråk som härrör från kontraktet kan hänföras till kundens professionella eller kommersiell verksamhet. I ovanstående fall har dock säljaren i vart fall rätt att överklaga till domstolen på kundens säte.


11) Uppförandekod

- Säljaren har underkastat sig Trusted Shops kvalitetskriterier, som kan ses på Internet på https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.


12) Alternativ tvistlösning

12.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som härrör från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

12.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.


Från och med: 29 augusti 2023

;